Hướng dẫn tạo link trên Traffic4Share

Hướng dẫn thiết đặt link

Loại link: chọn loại link.
Thông thường: xem trực tiếp.
Backlink: click trang có backlink và vào xem website của bạn
Google Search: Tìm kiếm từ khóa trên google và click vào xem website của bạn.
Tên link: nhập bất kỳ
Bắt đầu chạy + Kết thúc chạy: thời gian thành viên sẽ vào xem link của bạn. Ngoài thời gian này thì sẽ không có ai vào xem.
Chờ lượt xem: thời gian tạm dừng link để tránh link bị xem liên tục. lượt xem link tiếp theo phải chờ theo thiết đặt.
Giới hạn xem: Thiết đặt để link không bị xem quá nhiều trong ngày.
Từ khóa tìm kiếm [Google Search]: nhập từ khóa nếu chọn loại link là Google Search.

Hướng dẫn tạo link xem trực tiếp

Loại link: chọn Thông thường.
Bước 1: Vào link url nhập địa chỉ url website của bạn.
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 1 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Lưu ý: hệ thống chỉ click vào internal link ( link nội )
Bước 2: Bấm link/ từ khóa khi xem xong trang 1 thì thành viên sẽ click vào internal link để đọc tiếp trang 2.
Nhập 1 phần url của textlink của link sẽ click xem.
Ví dụ 1: từ khóa 1|từ khóa 2| từ khóa 3.
Nghĩa là: Hệ thống sẽ tìm các internal link có 'anchor text' chứa từ khóa 1 hoặc từ khóa 2 hoặc từ khóa 3 và click ngẫu nhiên vào 1 link
Ví dụ 2: url 1|url 2| url 3.
Nghĩa là: Hệ thống sẽ tìm các internal link có 'url' chứa url 1 hoặc url 2 hoặc url 3 và click ngẫu nhiên vào 1 link
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 2 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 3: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 3 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 4: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 4 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 5: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 5 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 6, Bước 7, Bước 8, Bước 9: Không nhập gì ==> không có các bước này trong link của bạn

Hướng dẫn tạo link xem từ backlink

Loại link: chọn Backlink.
Bước 1: Vào link url nhập địa chỉ url trang (site vệ tinh/ mạng xã hội/ google+/ facebook) có backlink trỏ đến website của bạn
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 1 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Lưu ý: hệ thống chỉ click vào backlink
Bước 2: Bấm link/ từ khóa khi xem xong trang 1 thì thành viên sẽ click vào link để đọc tiếp trang 2.
Nhập 1 phần url của textlink của link sẽ click xem.
Ví dụ 1: từ khóa 1|từ khóa 2| từ khóa 3.
Nghĩa là: Hệ thống sẽ tìm các internal link có 'anchor text' chứa từ khóa 1 hoặc từ khóa 2 hoặc từ khóa 3 và click ngẫu nhiên vào 1 link
Ví dụ 2: url 1|url 2| url 3.
Nghĩa là: Hệ thống sẽ tìm các internal link có 'url' chứa url 1 hoặc url 2 hoặc url 3 và click ngẫu nhiên vào 1 link
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 2 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 3: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 3 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 4: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 4 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 5: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 5 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 6, Bước 7, Bước 8, Bước 9: Không nhập gì ==> không có các bước này trong link của bạn

Hướng dẫn tạo link Google Search

Loại link: chọn Google Search.
Từ khóa tìm kiếm [Google Search]: nhập từ khóa tìm kiếm. Lưu ý: hệ thống chỉ tìm 30 thứ hạng đầu tiên trên Google.
Bước 1: Vào Google url nhập địa chỉ google search. ví dụ: https://www.google.com.vn hoặc https://www.google.com
Hệ thống sẽ tìm kiếm kết quả 3 trên trang đầu tiên của Google.
Số giây xem: 0|0. Trang đầu là search nên để mặc định là 0 giây.
Bước 2: Bấm vào link nhập url website của ban. Hệ thống tìm kiếm trên Google và lick vào url bạn thiết đặt.
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 1 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 3: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 2 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 4: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 3 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 5: Bấm link/ từ khóa [để trống] ==> người dùng tự động click bất kỳ internal link Số giây xem: 90|180
Số giây xem: 90|180. thành viên dừng lại đọc trang 4 của bạn (ngẫu nhiên từ 90 - 180 giây).
Bước 6, Bước 7, Bước 8, Bước 9: Không nhập gì ==> không có các bước này trong link của bạn

Hướng dẫn tạo link Google Suggest

Loại link: vẫn chọn loại Google Search.
Từ khóa tìm kiếm [Google Search]: nhập từ khóa tìm kiếm. Lưu ý: hệ thống chỉ gõ tìm từ khóa. KHÔNG click vào link.
Bước 1: Vào Google url nhập địa chỉ google search. ví dụ: https://www.google.com.vn hoặc https://www.google.com
Hệ thống chỉ nhập từ khóa và tìm kiếm. KHÔNG click vào link về money site
Số giây xem: 15|30 giây để việc tìm kiếm thật tự nhiên
==> không thiết đặt các bước sau